algemene voorwaarden

forever young policy

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Forever Young Institute en de cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

INSPANNINGSVERPLICHTING 
Forever Young Institute heeft een inspanningsverplichting jegens cliënt bij het uitvoeren van de behandelingen. Forever Young Institute zal daarbij de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

AFSPRAKEN 
De cliënt meldt verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak bij Forever Young Institute. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Forever Young Institute gerechtigd 50% van de geboekte behandeling aan de cliënt in rekening brengen. De tijd die de cliënt te laat is mag Forever Young Institute op de behandeling inkorten. Het voorgaande geldt met uitzondering van urgente verhinderingen. 

ANNULERING
Annulering van de afspraak ingevolge artikel 3 kan telefonisch of via WhatsApp naar het nummer 0652501677.

PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY
De cliënt voorziet Forever Young Institute tijdens het Intakegesprek van alle noodzakelijke gegevens. Vooral contra indicaties voor een behandeling dienen door cliënt te worden vermeld. Hieronder vallen bijvoorbeeld een zwangerschap, het gebruik van medicatie en het reeds aanwezig zijn van fillers en/of botox. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Forever Young Institute waarop de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing zijn. 

GEHEIMHOUDING
Forever Young Institute is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is benadrukt of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Forever Young Institute verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

BEHOORLIJK GEDRAG
De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijk waarschuwen onbehoorlijk gedrag vertoont, kan de cliënt de toegang tot de salon worden ontzegd. 

KLACHTEN
Bij klachten over de behandeling en/of een product aangekocht in de salon dient de cliënt dit maximaal een week na de behandeling en/of de aankoop te melden bij Forever Young Institute.

BETALING
Voor de prijzen van de behandelingen die Forever Young Institute uitvoert kan de website worden geraadpleegd. De prijzen van de producten kunnen door de cliënt in de salon worden gevraagd. Deze prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling hiervan en van eventuele producten contant of via een pintransactie te voldoen. Cadeaubonnen zijn slechts op de daarop vermeldde termijn van een jaar geldig. Kortingsacties zijn uitsluitend geldig voor de tijd die daaraan gekoppeld en gecommuniceerd wordt.

AANSPRAKELIJKHEID 
Forever Young Institute is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik etc. Verder is Forever Young Institute niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen welke de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen Forever Young Institute en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de tekst daarvan steeds bepalend.
 

 

 

 

 

 

 

@FOREVER.YOUNG.COACH

volg op instagram
Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins

Fout: geen feed gevonden.

Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.